Viegli lasīt

Par mums

Privātuma politika

Pašvaldības sabiedības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 

Privātuma politika

1. Privātuma politika apraksta, kā pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” (turpmāk tekstā – Centrs vai Datu pārzinis) iegūst, apstrādā un glabā personas datus.

2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk tekstā – Datu subjekts). Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

3. Privātuma politikas mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Datu subjektu par to, kā un kāpēc Centrs izmanto Datu subjekta personisko informāciju.

4. Datu apstrādes vietas:

4.1. Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala, LV-2011;

4.2. Strēlnieku prospekts 38, Jūrmala, LV-2015;

4.3. Dūņu ceļš 2, Jūrmala, LV-2012;

4.4. Raiņa iela 62-10, Jūrmala, LV-2011.

Personas datu iegūšanas, apstrādes un glabāšanas vispārīgie principi

5. Centrs veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Datu subjekta personas dati pie Datu pārziņa vienmēr ir drošībā un lai to iegūšana, apstrāde un glabāšana notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un Centra iekšējām kārtībām.

6. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā:

6.1. elektroniski (elektroniskie pasti, ar elektronisko parakstu parakstītie līgumi, pieteikumi, iesniegumi, sūdzības un tml., Centra darbību nodrošināšanas  programmatūras – grāmatvedības (HORIZON, OZOLS), Klientu pakalpojumu elektroniskās uzskaites programma “Ārsta Birojs”, ar Centra darbību saistītās citu publisko personu veidotās datu bāzes, kas saistītās ar tā  funkciju īstenošanu – Elektroniskā deklarēšanas sistēma, Latvijas Republikas E-veselības sistēma, Rīgas pašvaldības pakalpojumu portāls eriga.lv, Elektronisko iepirkumu sistēma, kredītiestādes, kas nodrošina norēķinu veikšanu Centram par saņemtajiem pakalpojumiem un par sniegtajiem pakalpojumiem, Valsts kase tīmekļa vietnes maksājumu apstrādei.

6.2. papīra formāta atbilstoši uzņēmumā apstiprinātajai nomenklatūrai – jebkurš uzņēmumā ienākošais un izejošais dokuments.

Personas datu iegūšana

7. Pārzinis datus iegūst un apstrādā saskaņā ar pielikumu, nosakot sekojošus vispārīgus personas datu apstrādes mērķus:

7.1. veselības aprūpes, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana Centra telpās un ārpus tām, tai skaitā, iepriekšēja pieraksta organizēšana, ierakstu veidošana ar klienta veselības un sociālo aprūpi saistītā dokumentācijā, medicīniskajā dokumentācijā, klientu kartēs un klientu lietās, ārstu konsultāciju, sociālā darba speciālistu konsultāciju, manipulāciju, izmeklējumu veikšana, tai skaitā nosūtīšana pie citiem speciālistiem, uz laboratoriskiem izmeklējumiem, norēķinu apstrāde, datu ievade informācijas sistēmās un citām spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajām ārstniecības pakalpojuma, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ietvaros veicamajām darbībām, klientu iesniegumu izskatīšanai, pakalpojuma kvalitātes kontrolei, izziņu sniegšanai uz pieprasījumiem.

7.2. videonovērošana tiek veikta ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Datu pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību.

8. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

9. Centrs var iegūt Datu subjekta datus kā patstāvīgu datu iegūšanas avotus izmantojot Privātuma politikas 11. un 12.punktā norādītos avotus, ja tas nepieciešams, lai:

9.1. izpildītu uz Centru attiecināmu juridisku pienākumu;

9.2.  nodrošinātu Datu pārziņa  vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu ar VDAR[1] 6.panta pirmās daļas f) punktā noteiktiem ierobežojumiem.

Personas datu apstrāde

10. Centrs apstrādā personas datus tikai tiem mērķiem, kādiem tie tika iegūti. Ja Centram rodas nepieciešamība apstrādāt personas datus citiem nolūkiem, Centrs par to vispirms informē Datu subjektu. Izņēmums ir valsts un pašvaldību iestāžu pieprasījumi, lai izpildītu uzdevumu, ko attiecīga iestāde vai amatpersona veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kā arī visos gadījumos, kad Datu pārzinim saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rodas juridisks pienākums apstrādāt Datu subjekta datus normatīvajā aktā paredzētajam mērķim neatkarīgi no tā, vai normatīvajos aktos atbilst vai neatbilst tam mērķim, kuram sākotnēji personas dati tika nodoti Datu pārziņa rīcībā.

11. Centrs lieto sekojošus publiskos reģistrus, kuros esošie dati var papildināt, aktualizēt vai kā savādāk ietekmēt Datu subjekta Datu pārziņa rīcībā nodotos datus:

11.1. Elektroniskā deklarēšanas sistēma,

11.2. Latvijas Republikas E-veselības sistēma,

11.3. Rīgas pašvaldības pakalpojumu portāls eriga.lv.

12. Centrs veic videonovērošanu Datu apstrādēs vietās, izmantojot tehniskos līdzekļus, kas var papildināt, aktualizēt vai kā savādāk ietekmēt Datu subjekta Datu pārziņa rīcībā nodotos datus. Videonovērošana tiek veikta Centra telpās vai tā teritorijā. Videonovērošana netiek veikta vietās, kur datu subjekts sagaida paaugstinātu privātumu, atpūtas zonās, istabās, ģērbtuvēs u.tml. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uz gaiteņiem, ieeju/izeju, automašīnām un cilvēku plūsmu Datu pārziņa teritorijā. Videonovērošanas rezultātā var tikt apstrādāti subjekta videoattēls un laiks, kad tas ir apmeklējis telpas un teritoriju.

13. Vietās, kurās tiek veikta videonovērošana, Centrs uzstāda brīdinājuma zīmes. Videonovērošanas ierakstus Centrs glabā 30 dienas, pēc tam ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta veikšanas brīža. Atsevišķi ieraksti var tikt saglabāti ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai, piemēram, incidentu un likumpārkāpumu izmeklēšanas mērķiem. Šādā gadījumā Centrs tehniski nodrošina, lai ilgākā termiņā noteiktam mērķim uzglabājamā ierakstā cik vien iespējams paliek tikai tā informācija, kura tieši ir nepieciešama konkrēta incidenta vai pārkāpuma izmeklēšanai, pārējo informāciju dzēšot vispārējā kārtībā.

Datu glabāšana

14. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

14.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti, tai skaitā 11.un 12. punktā atrunātajos gadījumos;

14.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

14.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 35.punktu,m Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 8.punktu;

14.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

15. Izbeidzoties Privātuma politikas 14.punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati drošā veidā tiek izdzēsti vai padarīti par nepieejamiem (arhivēšana), vai arī neidentificējamiem (anonimizēšana), lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Datu subjektu.

16. Centrs nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Datu subjekta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Centrs pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas.

Datu saņēmēji

17. Centrs nodod datus:

17.1. Tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;

17.2. Trešajai personai noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai, citai ārstniecības iestādei ievērojot Pacientu tiesību likumā noteiktos priekšnoteikumus) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam, piesaistot pakalpojumu sniedzējus;

17.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu vai piekrišanu.

17.4. Likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.

18. Datu pārzinis izsniedz datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.

19. Datu Pārzinis nenodod datus uz trešajām pasaules valstīm, (valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts).

Datu subjekta tiesības

20. Datu subjektam ir tiesības:

20.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi,

20.2. Pieprasīt personas datu kopiju elektroniskā formātā un lūgt Datu pārzinim nodot Datu subjekta datus citam pārzinim (datu pārnesamība);

20.3.  Pieprasīt Centram labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

20.4. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumos, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem tas nav iespējams. Centram nav iespējams aprakstīt visus iespējamus gadījumus Privātuma politikā, bet Centrs garantē, ka šāda pieprasījuma saņemšanas brīdī  Centrs rakstveidā pamatos atteikumu to apmierināt, norādot konkrētu  tiesību normu, kas to aizliedz izdarīt.

20.5. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei.

20.6. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai Centrs  īslaicīgi pavisam pārtrauc apstrādāt visus Datu subjekta personas datus. Ar šo  Datu subjekts tiek informēts, ka pakalpojuma sniegšana šādā gadījumā var tikt pārtraukta.

20.7. Vērsties Datu valsts inspekcijā.

21. Centrs nodrošina ikvienam Datu subjektam iespēju vērsties pie Centra nodrošināta Datu aizsardzības speciālista visos jautājumos, kas saistīti ar viņu personas datu apstrādi un šajā regulā paredzēto tiesību īstenošanu. Centra Datu aizsardzības speciālistam ir saistoša slepenības vai konfidencialitātes ievērošana saistībā ar viņa uzdevumu pildīšanu, kā paredzēts Savienības vai dalībvalstu tiesību aktos. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija – DAS@vsacsloka.lv.

Nobeiguma noteikumi

22. Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar VDAR, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

23. Privātuma politiku apstiprina Centra valde kā iekšējo dokumentu.

24. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Centra valdes sēdē.

25. Privātuma politika stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī.

26. Ar Privātuma politikas spēkā stāšanos spēku zaudē P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” privātuma politika Nr.31/2020, kas pieņemta ar PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 2022.gada 22.decembra valdes sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.19, pielikums Nr.11).

Privātuma politikai Nr.11/2023

PERSONAS DATU IEGŪŠANAS UN APSTRĀDES

TIESISKS PAMATS, VEIDS, NOLŪKS, ILGUMS

Personas datu kategorija Tiesiskais pamats Iegūšanas veids Izmantošanas nolūks un datu nesniegšanas sekas Glabāšanas ilgums, glabāšanas nolūks un rīcība pēc glabāšanas termiņa beigām
1. Vārds, uzvārds, personas kods VDAR[2] 6.panta 1.daļas b) punkts:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

VDAR 6.panta 1.daļas c) punkts:

apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu:

Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldību budžeta” 2. un 3.punkts (ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām institūcijā);

2022. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 51 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”:

12.punkts (aprūpe mājās), 28.punkts (ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām institūcijā),

48.punkts (dienas aprūpes centrs).

57. punkts (specializētas darbnīcas);

66. punkts (naktspatversme);

94. punkts (Pavadoņa pakalpojums)

132. punkts (Īslaicīgas sociālās un veselības aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām)

150.punkts (servisa dzīvoklis)

160. punkts (grupu dzīvoklis).

Darba likuma 40.panta otrā daļa:

Darba līgumā norāda: darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu [..]

Datu subjekts:

1) pieprasot paša finansēta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, naktspatversmes pakalpojumu līdz septiņām dienām);

2) vēršoties ar iesniegumu, sūdzību, pieteikumu jebkurā jautājumā, kas skar pakalpojuma sniegšanu Datu subjektam.

Jūrmalas Labklājības pārvalde Jūrmalas pilsētas domes 2022. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos  Nr. 51 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā” noteiktajā kārtībā pieņemot lēmumu par pakalpojumiem:

1. aprūpe mājās;

2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

3. dienas aprūpes centrs personām ar garīgas veselības traucējumiem;

4. naktspatversme (līdz 90 dienām);

5. speciālā transporta pakalpojumi;

6. īslaicīgs sociālās un veselības aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;

7. specializētās darbnīcas pakalpojums;

8. pavadoņa pakalpojums;

9. servisa dzīvokļa pakalpojums;

10. grupu dzīvokļa pakalpojums

Pārvalde patstāvīgi informē Pārzini par katru pieņemto lēmumu, kurā ir ietverti pakalpojuma saņēmēju identificējošie personas dati

Minimāli nepieciešama informācija visos gadījumos, lai Centrs izpildītu Datu subjekta lūgumu:

Noslēgt jebkāda veida līgumu (pakalpojuma, darba, uzņēmuma un t.t.)

Sagatavot dokumentu  par Centra kompetencē esošu jautājumu, kas skar Datu subjektu;

Izskatīt iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu, ja tiek prasīts sniegt konkrētu atbildi saistībā ar pakalpojuma sniegšanas gaitu. Ja Datu subjekts nav pakalpojuma saņēmējs un vēlas saņemt vispārīgu informāciju, kas ir Centra rīcībā, un identificēšanas nav nepieciešama,  Datu subjekts personas kodu var nenorādīt.

Informācijas nesaņemšana liedz  identificēt personu kā pakalpojuma saņēmēju, kas ir obligātais priekšnosacījums minēto darbību izpildei.

Dati tiek glabāti, kamēr:

1) Līgums ir spēkā;

2) Nav izpildītas līguma saistības arī pēc līguma termiņa beigām;

3) Nav iestājies noilguma termiņš saskaņā ar Civillikuma 1895.pantu (10 gadi).

4) Darba līgumi tiek glabāti 75 gadus;

5) Sarakstes (iesniegumi, sūdzības, sniegtās atbildes) 5 gadi, pamatdarbības jautājumos – pastāvīgi.

6) Ja dati ietverti dokumentā, kas atbilst Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 6.2.punktam – 10 gadus pēc tam, kad attiecīgajam klientam tiek izbeigta sociālā pakalpojuma sniegšana.

Pēc glabāšanas termiņa beigām dati tiek dzēsti

2. Deklarētā vai faktiskā dzīvesvieta VDAR 6.panta 1.daļas b) punkts:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

Ja ir nepieciešams piesaistīt tās pašvaldības finansējumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai, kuras administratīvajā teritorijā ir Datu subjekta deklarētā dzīvesvieta saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 9.panta pirmo daļu.

VDAR 6.panta 1.daļas c) punkts:

apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu:

Jūrmalas pilsētas domes 2022. gada 25. oktobra saistošo  noteikumu Nr. 51 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”, 2. punkts: Pakalpojumi tiek piešķirti personām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Jūrmalas valstspilsētā, kā arī citām normatīvos aktos noteiktajām personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas valstspilsēta un tās ir sasniedzamas Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Darba likuma  40.panta otrā daļa:

(2) Darba līgumā norāda:

darbinieka dzīvesvietu [..]

VDAR 6.panta 1.daļas f) punkts:

apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

Centra leģitīma interese ir saņemt samaksu par pakalpojumu saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta pirmo daļu, sniedzot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klientam, ja jebkuru apstākļu dēļ klients vai apgādnieks nav noslēguši līgumu par pakalpojuma saņemšanu.

 Datu subjekts

Jūrmalas Labklājības pārvalde

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Centrs sniedz sociālos pakalpojumus, kurus finansē vai līdzfinansē pašvaldības saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 9.panta pirmo daļu atbilstoši piekritībai, kuru nosaka pakalpojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvieta.

Līdz ar to ziņas par deklarēto dzīvesvietu vienmēr ir nepieciešamas, lai Centrs  izpildītu Datu subjekta lūgumu noslēgt un izpildīt pakalpojuma līgumu ar pašvaldības finansējumu;

Informācijas nesniegšana liegs piesaistīt pakalpojuma apmaksai nepieciešamo finansējumu, kā rezultātā tāda pakalpojuma sniegšana nebūs iespējama.

Ziņas nav nepieciešamas, saņemot “zupas virtuves” pakalpojumu.

Ziņām par deklarēto dzīvesvietu ir pielīdzināma informācija par pēdējo deklarēto dzīvesvietu vai par deklarētās dzīvesvietas neesību, norādot faktisko uzturēšanas adresi.

Ja Datu subjekts vēlas noslēgt:

1) Pakalpojuma līgumu ar paša finansējumu;

2) Darba līgumu (un tam pielīdzinātos līgumus – piemēram, uzņēmuma līgumu un tml.);

3) vai saņemt informāciju, iesniedzot pieprasījumu, iesniegumu, sūdzību,

Datu subjekts norāda faktisko dzīvesvietu, kurā ir sasniedzams, pēc savas vēlēšanās sniedzot ziņas arī par deklarēto dzīvesvietu, ja uzskata, ka šīm ziņām jāatrodas Datu subjekta paziņā.

Pārzinis pats iegūst datus par personas deklarēto dzīvesvietu, pārbaudot, vai norādīta dzīvesvieta ir personas deklarētā dzīvesvieta, izmantojot tīmekļa vietni lavija.lv vai nosūtot pieprasījumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lai ar iegūto ziņu palīdzību:

1) Informētu klientu vai viņa apgādnieku par pienākumu samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta pirmo daļu (līgums nav bijis noslēgts vai noslēgts daļēji);

2) Celtu prasību tiesā pret klientu vai viņa apgādnieku par pienākuma veikt samaksu par pakalpojumu nepildīšanu saskaņā ar Civilprocesa likuma  26.panta pirmā daļa vai 27.pantu (ja līgums nav bijis noslēgts vai noslēgts daļēji);

3) Celtu prasību tiesā pret klientu vai viņa apgādnieku par pakalpojuma līguma izpildi, ja klients vai apgādnieks nepilda noslēgtā līguma noteikumus un nemaksā par pakalpojumu.

Dati tiek glabāti, kamēr:

1) Līgums ir spēkā;
2) Nav izpildītas līguma saistības arī pēc līguma termiņa beigām;
3) Nav iestājies noilguma termiņš saskaņā ar Civillikuma 1895.pantu (10 gadi).
4) Sarakstes (iesniegumi, sūdzības, sniegtās atbildes) 5 gadi, pamatdarbības jautājumos pastāvīgi;
5) Darba līgumu glabāšanas termiņš ir 75 gadi.
6) Ja dati ietverti dokumentā, kas atbilst Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 6.2.punktam – 10 gadus pēc tam, kad attiecīgajam klientam tiek izbeigta sociālā pakalpojuma sniegšana.

Pēc glabāšanas termiņa beigām dati tiek dzēsti

3.Kontaktinformācija tālruņa numurs un elektroniskais pasts VDAR 6.panta 1.daļas b) punkts:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

Datu subjekts Centram ir jānodrošina pastāvīga un garantēta saziņa ar Datu subjektu

1. ja tiek sniegts pakalpojums: informatīvie paziņojumi par pakalpojuma pārtraukšanu un atjaunošanu, rēķinu piestādīšana un tml. darbību veikšana;
2. ja ir darba tiesiskās vai tām pielīdzinātās pēc būtības attiecības – lai nodrošinātu  šo attiecību nodibinošu līgumu izpildi.

Informācijas sniegšana ir datu subjekta izvēle atkarībā no tā, kādas kvalitātes un ātruma saziņu viņš vēlas saņemt no Datu pārziņa.

Pēc līguma termiņa beigām šie dati nekavējoties tiek dzēsti

Ja dati ietverti dokumentā, kas atbilst Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 6.2.punktam – 10 gadus pēc tam, kad attiecīgajam klientam tiek izbeigta sociālā pakalpojuma sniegšana.

4. Konta numurs un bankas nosaukums VDAR 6.panta 1.daļas b) punkts:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

Datu subjekts

Banka, kurās ir konti Datu pārzinim, uz kuriem Datu subjekts veic pārskaitījumu.

Centrs patstāvīgi iegūst šo informāciju, apstrādājot Datu subjekta veiktos maksājumus par pakalpojumu.

Šāda informācija Centram  ir jāiegūst no Datu subjekta, kurš ir Centra  darbinieks vai saistītā pakalpojuma sniedzējs, lai nodrošinātu līgumam atbilstošus norēķinus par padarīto darbu.

Informācijas neiegūšana nav iespējama, jo bez tās līgumu izpilde nenotiks

5-10 gadi saskaņā ar uzņēmuma nomenklatūru katram grāmatvedības dokumentam atsevišķi

Pēc glabāšanas termiņa beigām dati tiek dzēsti

5. Informācija par izglītību, iepriekšējo darba pieredzi, kvalifikāciju  (tikai centra darbiniekiem) VDAR 6.panta 1.daļas b) punkts:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

VDAR 6.panta 1.daļas c) punkts:

apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

Darba likuma 35.panta otrā daļa:

Sagatavojot darba līgumu tāda darba veikšanai, kuram nepieciešamas īpašas zināšanas vai prasmes, darba devējam ir tiesības pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumentus, kas apliecina viņa izglītību vai profesionālo sagatavotību.

Datu subjekts Attiecas tikai uz Centra  darbiniekiem Darba likumā norādītajā apjomā.

Darba devējs ir tiesīgs glabāt izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas darbinieka personas lietā.

Pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas no darbinieka personas lietas tiek atgriezti darbiniekam.
6. īpašas kategorijas dati (tikai pakalpojuma saņēmējiem):

6.1 dati par veselības stāvokli:
6.1.1. veselības traucējumu pakāpe, kas liedz personai pašai sevi aprūpēt;
6.1.2. personai noteiktā ārstniecības plāna izpilde, medikamentu lietošana,
6.1.6. personas funkcionālo traucējumu pakāpe (invaliditāte);
6.1.7. personas garīgo traucējumu pakāpe;
.6.2. dati  par personas  dzimumu, vecumu
6.3. dati par pakalpojuma saņēmēja reliģisko pārliecību  

VDAR 9.panta 2.daļas b) punkts:

apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, ciktāl to pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesību akti vai koplīgums atbilstīgi dalībvalsts tiesību aktiem, paredzot piemērotas garantijas datu subjekta pamattiesībām un interesēm;

Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” 10.punkts:

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

1) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei, ja persona vēlas saņemt aprūpi mājās (tai skaitā drošības pogas pakalpojumu), pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā, specializētās darbnīcas pakalpojumu, īslaicīgās sociālās aprūpes jeb atelpas brīža pakalpojumu vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā;

2) psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (1. pielikums) (attiecināms tikai uz personām ar garīga rakstura traucējumiem, ja tās vēlas saņemt aprūpi mājās (tai skaitā drošības pogas pakalpojumu), pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā, specializētās darbnīcas pakalpojumu, īslaicīgās sociālās aprūpes jeb atelpas brīža pakalpojumu vai pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā);

Invaliditātes likuma 31.panta trešā daļa:

Tiesības apstrādāt informācijas sistēmā iekļauto informāciju saistībā ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, tostarp personas datus, ir šādām institūcijām un personām to darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto funkciju vai deleģēto uzdevumu izpildei ir pašvaldībām un to izveidotajām institūcijām, kuras nodrošina pakalpojumus vai nodokļu un nodevu atlaides personām ar invaliditāti.

Jūrmalas pilsētas domes 2022. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 51 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”, 63. punkts: Trīs darba dienu laikā pēc uzņemšanas naktspatversmē personas pienākums ir veikt profilaktisko pārbaudi saslimšanai ar tuberkulozi, iesniedzot par to naktspatversmē ārsta izziņu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2022. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 51 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā” 24., 75.2., 86.3, punktiem

personām, kuras sasniegušas pensijas vecumu, ir paredzēti sekojoši pakalpojumi, atsevišķos gadījumos ar īpašu līdzfinansēšanas apmaksas kārtību:

1) ilgstoša vai īslaicīga  sociālā aprūpes un sociālā rehabilitācija institūcijā;
2) pavadoņa pakalpojums;
3) specializēta transporta pakalpojums.

Ziņas par dzimumu ir iegūstamas un apstrādājamas, sniedzot pakalpojumus, kas saistīti ar izmitināšanu (mājokļa nodrošināšanu) atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2022. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 51 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā” 25., 141., 153.1., 128.1.punktam,

Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”10.3.3.apakšpunktam nodrošinot, ka dzīvojamā telpā uzturas viena dzimuma personas.

VDAR 9.panta 2.daļas a) punkts

datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem,

Datu subjekts iesniedz:

1) ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli vai ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izrakstu „Izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr. 027/u) ar atzīmi par ievietošanas mērķi, ārstēšanas plānu un termiņu atkarībā no personai nepieciešamās aprūpes līmeņa;
2) psihiatra atzinumu, ja personai ir garīga rakstura traucējumi;
3) ārsta izziņu par profilaktisko pārbaudi saslimšanai ar tuberkulozi (naktspatversmes pakalpojums);
4) dokumentu atvasinājumus vai izdrukas no attiecīgās datubāzes, kas apliecina, ka personai ir piešķirta pensija, piemaksas pie pensijas, apdrošināšanas atlīdzība, kaitējuma atlīdzība vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, ja šādu atlīdzību ir paredzēts novirzīt Pakalpojuma apmaksai, Centru pilnvarojot to saņemt no valsts un izmaksāt klientam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apmērā.

Datu pārzinis ziņas par invaliditāti iegūst pats, ieskatoties Invaliditātes informatīvā sistēmā, ja pakalpojumu sniedz pašvaldības uzdevumā un pilnvarojumā.  Datu subjekts sniedz  šīs ziņas pats, ja pakalpojumu saņem un finansē patstāvīgi.

Datu pārzinis, sniedzot pakalpojumus (izņemot naktspatversmes un “zupas virtuves” pakalpojumu,  saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu  Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 10. punktam veic   medicīniskos ierakstus, kuros iekļauj informāciju, kas nodrošina pacienta atpazīstamību, apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus, kā arī 13.punktam pievieno  iegūto papildinformācija par jebkuru darbību, kas saistīta ar klienta ārstniecību, manipulāciju un pirmsoperācijas laiku.

Datu subjekts sniedz šādu informāciju, ja vēlas, lai Centrs nodrošina konfesijai atbilstošu garīgu aprūpi, sniedzot ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 20. panta otro un trešo daļu sociālo pakalpojumu sniedz ārstniecības personas uzraudzībā atbilstoši pakalpojuma saņēmēja veselības stāvoklim, funkcionālo un garīgo  traucējumu pakāpei, novērtējot katra klienta aprūpes līmeni.

Datu nesniegšana padarīs pakalpojumu  sniegšanu par neiespējamu, izņemot

1)pirmreizēju naktspatversmes pakalpojuma saņemšanu (līdz 3 darba dienām) dienām);
2) “zupas virtuves” pakalpojuma saņemšanu

Informācijas nesniegšana neietekmē pakalpojuma sniegšanas gaitu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”  35.punktu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 8.punktu

Pēc glabāšanas termiņa beigām dokumentus iznīcina.

Informācija tiek dzēsta tiklīdz ir saņemts attiecīgs datu subjekta lūgums.

7. Neobligāti sniedzama papildu informācija, kas attiecas tikai uz pakalpojuma saņēmējiem:
7.1. informācija par personām, pie kurām Centrs var vērsties pakalpojuma sniegšanas gaitā (piederīgie);
7.2. Informācija par  klienta ģimenes stāvokli, izglītību, darba pieredzi. 
VDAR 6.panta 1.daļas a) punkts:

datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Datu subjekts sniedz, precizē vai atsauc  šo informāciju: rakstveidā vai mutvārdos jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem.

Informāciju par piederīgā datiem, sniedz Datu subjekts, nevis pakalpojuma saņēmējs.

Informācijas nesniegšana neietekmē pakalpojuma sniegšanas gaitu.

Centrs patstāvīgi neveic darbības šīs informācijas iegūšanai.

Informācijas glabāšanas termiņš ir atkarīgs no Datu subjekta. Dati, kuriem beidzies glabāšanas termiņš, tiek nekavējoties dzēsti.
8. Neobligāti sniedzama papildu informācija, kas attiecas tikai uz darba ņēmējiem:

8.1. dzimums;

8.2. vecums;

8.3. ģimenes stāvoklis;

8.4. bērnu dati (vecums, dzimums, vārdi, uzvārdi);

8.5. personīga tālruņa numurs, personīga e—pasta adrese;

8.6.izglītības iegūšanas process (ciktāl tas neierobežo vai netraucē darba līguma izpildei)

VDAR 6.panta 1.daļas  a) punkts

VDAR 9.panta 2.daļas a) punkts

datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem,

Datu subjekts, Centrs izmanto šo informāciju iekšējos normatīvajos aktos (darba kārtības noteikumos, darba samaksa noteikumos, koplīgumā un  tml.) noteikto sociālo garantiju īstenošanai – apbalvošana, papildu apmaksātu brīvdienu piešķiršana un tml.

Informācijas nesniegšana neietekmē darba līguma izpildi.

Informācijas glabāšanas termiņš ir atkarīgs no Datu subjekta. Dati, kuriem beidzies glabāšanas termiņš, tiek nekavējoties dzēsti.
9. īpašas kategorijas dati (tikai darba ņēmējiem):

9.1 dati par veselības stāvokli

VDAR 9.panta 2.daļas b) punkts:

apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, ciktāl to pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesību akti vai koplīgums atbilstīgi dalībvalsts tiesību aktiem, paredzot piemērotas garantijas datu subjekta pamattiesībām un interesēm;

Darba likuma 82.pants

Darba aizsardzības likuma 15.panta pirmā daļa

Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumi Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”

Arodārsts sniedz ziņas  personas veselības stāvokļa novērtējumu (atbilstošo pasvītrot):

1. veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam;
2. veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam;
3. konstatētas arodslimības pazīmes. (sīkāk paskaidro).

Informācijas sniegšana ir obligāta, ja ir darba devēja rīkojums saskaņā ar Darba likuma 82.panta pirmo daļu

Sekas par darba devēja rīkojuma nepamatotu un neattaisnotu nepildīšanu  paredzētas Darba likuma 90.panta pirmajā daļā un 101.panta pirmās daļas 1.punktā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu  Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” 59. punktu  -10 gadi
10. Personāla atlases procesā iegūtie personas dati VDAR 6.panta 1.daļas b) punkts:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

VDAR 6.panta 1.daļas c) punkts:

apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu:

Ka normatīvais akts paredz obligātas prasības personai, kas ieņem vakanto amatu – normatīvais akts tiek norādīts sludinājumā.

Datu subjekts

Datu subjekta norādīta persona, kura ar Datu subjekta piekrišanu ir tiesīga sniegt ziņas par Datu subjekta iepriekšējo darba pieredzi (atsauksmi)

Darba līguma noslēgšana ar personu, kura atbilst atlases prasībām Seši mēneši, ja netiek saņemta sūdzība, ierosināta tiesvedība par atlases procesa gaitu

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Apstiprināta ar Centra valdes 22.12.2022. sēdēs lēmumu Nr.1 (sēdes prot.Nr.19, pielikums Nr.11).

Informācijas sadaļā atjaunota 23.01.2023.

Sazinies ar mums